Hotel Turín

Preu Mínim Garantit

Descobreixi els millors preus i les ofertes més avantatjoses reservant la seva habitació directament a la secció d’ofertes de la Web Oficial de l’Hotel Turín. No trobarà millors condicions, preus o ofertes a les agencies de viatges o webs.

Tot i així, per a la seva tranquil•litat, si reserva a través d’aquesta web i, posteriorment, troba un preu millor per una altra via que li ofereixi el mateix que vostè ha reservat, contacti’ns, indiqui’ns on està publicada aquesta oferta millor i, després d’haver-ho comprovat, la igualarem!

Així de senzill:

  1. Esculli una de les nostres ofertes a través del motor de reserves.
  2. Trobi aquest preu millorat per un altre mitjà i asseguri’s de que es pot efectuar la reserva.
  3. Ens ho haurà de demostrar abans de 24 hores, des del moment de la reserva amb nosaltres. Han de constar tots els detalls i condicions que igualen o milloren el preu que li oferim.
  4. Si és correcte, igualarem el preu.